CZK / EUR

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti ADVENTURE Life s.r.o., se sídlem Statenice, Za Cihelnou 396, PSČ 26252, identifikační číslo: 09641246.

I.  OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ADVENTURE Life s.r.o. (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.adventurelife.cz

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na adrese www.adventurelife.cz, jakož i veškerá vzájemná práva a povinnosti s uzavřením takové kupní smlouvy související.

3. Prodávajícím je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Identifikační údaje prodávajícího jsou:

 

ADVENTURE Life s.r.o.

Sídlo: Za Cihelnou 396, STatenice, 25262

identifikační číslo: 09641246

DIČ: CZ09641246

4. Kupujícím - spotřebitelem se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále také jen „spotřebitel“).

5. Kupujícím – jinou osobou je jiná právnická nebo fyzická osoba, která není spotřebitelem, tzn. jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále také jen „jiná osoba“). V případech, kdy kupující není spotřebitelem, neplatí pro smluvní vztahy ustanovení čl. V. těchto obchodních podmínek. Ostatní odchylky jsou uvedeny přímo v textu těchto všeobecných obchodních podmínek.

6. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky prodávajícím.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Uzavřením kupní smlouvy kupující bezvýhradně potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejich obsah je mu známý a srozumitelný a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy
Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Objednávku přijme či nikoliv.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě kdy:
(i)    objednané Zboží již není nadále skladem, nedodává se, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě takovéto situace bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku Ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo jinak zaplacena, a to do 10 pracovních dnů.
(ii)    není možné získat autorizaci pro platbu Kupujícího v případě platby platební kartou.

10. Dárkový poukaz

Zboží je možné zakoupit formou dárkového poukazu. Poukaz je možné zakoupit v libovolné hodnotě od min. částky 100 kč a je možné jej využít pouze na nákup zboží v aktuální skladové nabídce společnosti. Při koupi poukazu je zkazníkovi vystavena zálohová faktura v celkové výši hodnoty Dárkového poukazu. Platnost poukazu je omezena na 12 měsíců od data zakoupení.

 

IV. KUPNÍ CENA, ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY

1. Ceny nabízeného zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky. Ceny nabízeného zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nezahrnují náklady na zabalení a dopravu zboží ani náklady na montáž zboží nebo jeho výnos do patra.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícími také další náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu ve výši dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou kupní cena zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím plus náklady související s dodáním zboží kupujícímu.

3. Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

 • bezhotovostně prostřednictvím platební karty
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7773366348/5500 vedený u Raiffeisen Bank, a.s.. Jako variabilní symbol platby bude použito číslo objednávky. V tomto případě bude zboží dodáno až po uhrazení příslušné výše kupní ceny, přičemž okamžikem uhrazení kupní ceny se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – v tomto případě platby je kupujícímu jako tzv. další náklady související s dodáním zboží účtováno tzv.doběrečné ve výši 60 Kč
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná okamžikem převzetí zboží. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na rozdílné kupní ceny v kamenných prodejnách a v e-shopu.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

8. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před objednáním zboží kupujícímu. – to je tzv. záloha na kupní cenu. Záloha na zboží či služby je min. 20 % z celkové kupní ceny. V tomto případě je možná úhrada ceny zboží v hotovosti při osobním převzetí na prodejně.

9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Zbožím upraveným podle přání kupujícího se rozumí zboží, které je takto označeno prodávajícím v jeho internetovém obchodě.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@adventurelife.cz

3. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno  kupujícím na adresu nejbližší provozovny prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, rozložené a je-li to možné, tak v původním obalu. Vrácení zboží provádí kupující v tomto případě na vlastní náklady a odpovědnost.  Prodávající je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu za nevrácený obal.

4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle článku V. bod 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.V případě odstoupení kupujícího od smlouvy dle čl. V. bod 2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn se souhlasem kupujícího jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu jím objednané zboží nejpozději do 10-ti týdnů ode dne uzavření kupní smlouvy (dále také jen „lhůta dodání zboží“). V případě, že prodávající požaduje v souladu s ustanovením článku IV. bod 8 těchto obchodních podmínek uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před odesláním zboží kupujícímu, začíná lhůta dodání zboží běžet až okamžikem řádného uhrazení celé kupní ceny nebo její části na účet prodávajícího, přičemž okamžikem řádného uhrazení kupní ceny nebo její části se rozumí připsání dané částky na účet prodávajícího s uvedením správného variabilního symbolu. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Zboží, jehož povaha to umožňuje, se dodává nesmontované.

2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce a nebo bude pro kupujícího připraveno k osobnímu odběru v některé z provozoven prodávajícího.

Osobní odběr zboží

1.V případě, že kupující zvolil jako způsob dodání zboží osobní odběr zboží v některé z provozoven prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu výzvu k odběru zboží na elektronickou adresu kupujícího. V takovém případě je kupující povinen objednané zboží odebrat nejpozději do 7-mi kalendářních dnů ode dne odeslání elektronické výzvy. Pokud kupující neodebere zboží do 7-mi kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k odběru, je prodávající oprávněn požadovat po něm zaplacení poplatků za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč/1 ks zboží/den. Pokud zboží nebude odebráno po třech marných výzvách a max. do 1 kalendářního měsíce ode dne odeslání první výzvy k odběru zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2. V případě osobního odběru zboží bude kupujícímu vystaven daňový doklad, na jehož základě bude kupující oprávněn odebrat zboží ze skladu prodávajícího, přičemž sklad nemusí být vždy nedílnou součástí provozovny. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, toto stvrdí pak i svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu. Svým podpisem dodacího listu kupující současně potvrzuje, že převzaté zboží nemá vadu kompletnosti a mechanického poškození.

3. V případě, že kupující pověří odběrem zboží třetí osobou (např. dopravce), je tato třetí osoba povinna prokázat se prodávajícímu originálem plné moci podepsané kupujícím pro převzetí zboží a alespoň kopií kupní smlouvy. Tímto třetí osoba přebírá odpovědnost kupujícího pro převzetí zboží.

Doručení zboží na místo určené kupujícím

1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč/1 ks zboží/den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně, nejpozději do 2 dnů od doručení zboží kupujícímu, oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy.

2. V případě, že je kupující spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku na zboží v délce trvání 24 měsíců, přičemž záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Pro spotřebitele platí pro tyto účely Reklamační řád společnosti SYSTEMS Technology CZ s.r.o., tzn. rozsah záruky, způsob a podmínky uplatnění záruk, provádění záručních oprav, postup vyřízení záručních vad a mimozáruční servis.

3. V případě, že je kupující není spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zejména ustanovením § 422 a násl. obchodního zákoníku.

4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího.

5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6. Rozměry zboží uvedené na stránkách internetového obchodu prodávajícího jsou uvedeny cca.

7. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží zajištěnou kupujícím nebo neodbornou manipulací nebo montáží zboží prováděnou kupujícím nebo jím pověřenou 3. osobou.

8. Za vadu není považován obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u  přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu),  či lakovaných ploch.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

X. DORUČOVÁNÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Smluvní strany si mohou písemně v kupní smlouvě dohodnout jejich vzájemná práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy odlišně, než je stanoveno v těchto všeobecných obchodních podmínkách. V takovém případě mají přednost ujednání obsažená v kupní smlouvě před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Prodávající má právo jednostranně měnit a doplňovat znění těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku vzniku smluvního vztahu.

7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SYSTEMS Technology CZ s.r.o., Za cihelnou 396, Statenice 25262, adresa elektronické pošty adventurelife@seznam.cz telefon +420 605213486.

V Praze dne 4. ledna 2022

Reklamační řád

Dle Zákona č.634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele , § 13,19 a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

1. Rozsah záruky 
Záruční doba se počítá ode dne převzetí (převzetím se rozumí i předání zboží tzv. třetí osobě k přepravě, kterou si sjednal sám spotřebitel a není součástí kupní smlouvy s prodejcem):

• na nové zboží - 24 měsíců 
• na použité zboží – 6 měsíců (pokud je toto uvedeno na kupním dokladu) 
• prodloužené záruky dle potvrzeného záručního listu

Záruka se nevztahuje na:

• opotřebení 
• neodborné uvedení do provozu 
• viditelné mechanické poškození a nekompletnost po převzetí 
• uplatnění reklamace po záruční době 
• vady, pro kterou bylo zboží zlevněno 
• vady u použitého zboží, odpovídající míře používání a opotřebení

Posouzení reklamace provádí prodávající na vlastní náklady. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu případné škody. Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů, vynaložených v souvislosti s uznanou reklamací. U rozpoznatelných druhů vad (u kterých si měl být zákazník vědom neodpovědnosti prodávajícího) nebo při shodě s kupní smlouvou, nedochází k omezení práva spotřebitele dle § 56 odst.3 písm.b) občanského zákoníku pokud z těchto důvodů dojde k zamítnutí reklamace.

2. Způsob uplatnění záruky

Záruku uplatní spotřebitel formou reklamace u prodávajícího tímto způsobem:

• emailem na adventurelife@seznam.cz nebo poštou na adresu společnosti

3. Podmínky uplatnění záruky

Spotřebitel uplatní záruku spolu s těmito náležitostmi pro identifikaci zboží, případně pro posouzení vady:

• kupní doklad (nebo kupní smlouva či záruční list nebo jiný průkaz k identifikaci zboží) 
• zboží pro posouzení reklamace

4. Provádění záručních oprav

Záruční opravy provádí prodejce na vlastní náklady, a to buď v místě zázemí prodeje nebo u smluvního servisního střediska. 
5. Postup vyřízení záručních vad

Vady, na které se vztahují záruky - pokud není dohodnuto písemně jinak, bude vyřízena max. do 30 dnů od přijetí takto:

• Odstranitelnou vadu výrobku nebo jeho části - vada bude bezplatně odstraněna opravou, není–li to možné, tak výměnou výrobku nebo vadné části. 
• Pokud není možno vadu výrobku odstranit dle bodu 1, bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo jiný výrobek ze sortimentu prodávajícího, případně bude odstoupeno od kupní smlouvy. 
• Pokud se opakuje po opravě nebo výměně potřetí ta samá vada, nebo se vyskytují na výrobku více jak 3 odstranitelné vady, jedná se o vadu neodstranitelnou a je postupováno dle bodu 2. 
• Pokud nebude reklamace od jejího přijetí vyřízena max. do 30 dnů nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je postupováno dle bodu 2

6. Mimozáruční (pozáruční) servis

Firma ADVENTURE Life s.r.o. nabízí pro odstranění vad mimo záruku v rámci svých možností nezáruční servis.